بیش از ۲ میلیون جلد سند مالکیت تک برگ در سال ۱۴۰۲ صادر شده است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8696678/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA