بیش از ۱۰۰ میلیون هکتار از اراضی کشور تبدیل به عکس هوایی شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8700559/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF