بیشترین تعداد زندانیان غیربومی در زندان‌های بیرجند و کرمان هستند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8741575/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF