به گفته هیئت منصفه، دست نوشته آرتا فرانکلین در کاناپه یک سند معتبر یافت شد.به گفته هیئت منصفه، دست نوشته آرتا فرانکلین در کاناپه یک سند معتبر یافت شد.


منبع: https://www.natlawreview.com/article/aretha-franklin-s-handwritten-will-found-couch-valid-do،ent-according-to-jury