به روز رسانی در مورد In Re Grand Jury: دادگاه عالی ما پرونده مربوط به امتیاز وکیل-موکل در “ارتباطات دو منظوره” را رد کردبه روز رس، در مورد In Re Grand Jury: دادگاه عالی ما پرونده مربوط به امتیاز وکیل-موکل در “ارتباطات دو منظوره” را رد کرد


منبع: https://www.natlawreview.com/article/update-re-grand-jury-us-supreme-court-dismisses-case-regarding-attorney-client