به روز رسانی: اتیوپی برای وضعیت حفاظت شده موقت (TPS) تعیین شده استبه روز رس،: اتیوپی برای وضعیت حفاظت شده موقت (TPS) تعیین شده است


منبع: https://www.natlawreview.com/article/update-ethiopia-designated-temporary-protected-status-tps