بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها مغایر قانون است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8580135/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA