بعد از حذف گزینه عجله دارم قیمت‌ها را گران نکنید

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8689859/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF