برگشت ۱۷۰۰ میلیارد تومان بدهی‌های بانکی و مالیات به خزانه دولت

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8731357/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA