برگزاری چهارمین جلسه دادگاه علنی پرونده کینگ مانی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8516834/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C