برگزاری مستمر و مداوم انتخابات در کشور یک افتخار ماندگار است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8545563/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA