برگزاری جلسه دادخواهی خانواده شهدای حمله آمریکا به ناوشکن‌های سهند، سبلان و جوشن

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8661313/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%A9%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%86