برگزاری آزمون وکالت با حضور ۱۰۵ هزار داوطلب+ فیلم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8530574/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85