برگزاری آزمون سردفتری به شرط نیاز جامعه!

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8615132/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87