برنامه دشمن برای به خیابان کشاندن جوانان ما دیگر کارساز نیست

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8525605/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA