برنامه‌های جدید برای احراز هویت از طریق سامانه برخط ثنا

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8606970/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%D8%AB%D9%86%D8%A7