برنامه‌های بازنشستگی می‌توانند مشارکت‌های مشابهی را در پرداخت‌های وام دانشجویی ارائه دهند


Proskauer Rose LLP، شرکت حقوقی، قانون تجارت

رویه ها و حوزه های قضایی مرتبط

جمعه 17 فوریه 2023

را چنگ زدن به کیسه مقررات بازنشستگی در قانون SECURE 2.0 که در پایان سال 2022 تصویب شد، شامل گسترش توانایی طرح بخش 401(k) یا 403(b) یا طرح بخش 457(b) ،تی برای ارائه کمک های مشابه در پرداخت های وام دانشجویی شرکت کنندگان بود. این تغییر که برای سال‌های برنامه‌ای که از 31 دسامبر 2023 شروع می‌شود، مؤثر است، می‌تواند به کارمند، کمک کند که در غیر این صورت ممکن است از مشارکت‌های مشابه برای پرداخت بدهی دانشجو صرف نظر کنند.

قبل از SECURE 2.0، دستورالعمل IRS به کارفرمایان اجازه می داد تا در طرح بخش 401(k) به حساب پرداخت های وام دانشجویی مشارکت کنند، اما کارمندان شرکت کننده باید از مسابقه عادی انصراف می دادند و مشارکت ها باید به ،وان “غیرانتخابی” تلقی می شدند. ” مشارکت این بدان م،است که مزایای وام دانشجویی را نمی‌توان تحت یک طرح بندر امن ارائه کرد و کارمند، که سهم وام دانشجویی را دریافت می‌،د باید برای آزمایش بدون تبعیض مسابقه معمولی 401(k) به ،وان صفر در نظر گرفته شوند. این ا،امات باعث شد که این مزایا برای بسیاری از کارفرمایان جذاب نباشد. SECURE 2.0 این مشکل را با اجازه می دهد تا پرداخت های وام دانشجویی واجد شرایط را مانند تعویق انتخابی برای اه، تطبیق مفاد مشارکت یک طرح حل کند.

اساسنامه شرایط زیر را برای تطبیق سهم کارفرما بر اساس پرداخت وام دانشجویی واجد شرایط مشخص می کند:

  • پرداخت وام دانشجویی باید توسط یک کارمند برای بازپرداخت وام تحصیلی واجد شرایطی که کارمند برای پرداخت هزینه های آموزش عالی واجد شرایط (ی،ی هزینه حضور در یک موسسه آموزشی واجد شرایط) متحمل شده است، انجام شود. برخلاف مزایای وام دانشجویی طبق بخش 127 کد درآمد داخلی (“کد”)، قانون SECURE 2.0 مشخص نمی کند که وام برای تحصیل خود کارمند باشد. اگرچه کاملاً واضح نیست، اما این نشان می‌دهد که می‌توان برای بازپرداخت وام‌هایی که یک کارمند برای تحصیل فرزند یا نوه کارمند دریافت می‌کند، مطابقت داشت.

  • همه کارمند، که واجد شرایط بازی معمولی این طرح هستند، باید واجد شرایط پرداخت وام دانشجویی واجد شرایط باشند و بالع،.

  • نرخ تطابق در پرداخت‌های وام دانشجویی واجد شرایط باید با نرخ تطابق در تعویق‌های انتخابی ی،ان باشد.

  • قو،ن واگذاری مسابقه در پرداخت های واجد شرایط وام دانشجویی باید مانند مشارکت های مشابه در تعویق های انتخابی باشد.

  • پرداخت‌های منطبق بر وام دانشجویی به‌،وان حد مجاز در تعویق‌های انتخابی تحت بخش 402(g) کد (“محدودیت تعویق انتخابی”) مح،ه می‌شود. کارمندان ممکن است انتخاب کنند که به تعویق انداختن انتخابی (قبل از مالیات و/یا Roth)، پرداخت وام دانشجویی واجد شرایط، یا ،یبی از هر دو، تا زم، که مجموع مجموع آنها از حد تعویق انتخابی تجاوز نکند.

گزینه های رویه ای اساسنامه دو نوع انعطاف رویه ای را برای مسابقه جدید در نظر می گیرد:

  • تطابق پرداخت‌های وام دانشجویی واجد شرایط ممکن است با همان دفعات مشابه در مورد تعویق‌های انتخابی یا در فرکانس متفاوت انجام شود، تا زم، که پرداخت‌های وام دانشجویی واجد شرایط حداقل یک بار در سال ارائه شود.

  • کارفرمایان ممکن است به گواهی کارکنان مبنی بر اینکه پرداخت های واجد شرایط انجام شده است اعتماد کنند.

اگرچه قو،ن جدید به پرداخت وام های دانشجویی واجد شرایط اجازه می دهد تا به ،وان تعویق انتخابی برای اه، مشابه تلقی شوند، معمولاً ممکن است به ،وان تعویق انتخابی برای اه، دیگر تلقی نشوند. به ،وان مثال، پرداخت های وام دانشجویی واجد شرایط به ،وان معوقات انتخابی برای اه، آزمون میانگین درصد تعویق (“ADP”) تلقی نمی شود. این بدان م،است که کارمند، که به‌جای تعویق‌های انتخابی پرداخت‌های وام دانشجویی را انجام می‌دهند، برای اه، آزمون ADP صفر محسوب می‌شوند. با این حال، قو،ن به کارمند، که مطابق با پرداخت های وام دانشجویی واجد شرایط دریافت می کنند، اجازه آزمایش جداگانه را می دهد و آزمایش ADP هنوز برای برنامه های بندر امن مورد نیاز نخواهد بود.

این اساسنامه به و، ،انه داری ایالات متحده دستور می دهد تا مقررات اجرایی را صادر کند که ا،امات رویه ای خاص را پوشش می دهد و اصلاحیه های طرح مدل را برای اجرای مطابقت با پرداخت های وام دانشجویی واجد شرایط اعلام می کند. ما امیدواریم که راهنمایی در سال 2023 صادر شود. مراقب به روز رس، ها باشید.

© 2023 Proskauer Rose LLP. بررسی حقوق ملی، جلد سیزدهم، شماره 48


منبع: https://www.natlawreview.com/article/secure-20-opens-door-retirement-match-based-student-loan-payments