بررسی کارشناسی ۲۶ پرونده در حوزه تعاونی‌های مسکن، خودرو و موسسات مالی و اعتباری

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8535840/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%B2%DB%B6-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C