بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات امسال کامل نشد/ ادامه بررسی از ۱۵ فروردین + فیلم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8693255/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85