بررسی حضور «امید فرهند» در پرونده حمید نوری

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8537371/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C