برداشت از قانون، حق دستگاه قضا یا وزارت راه؟ 

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8743722/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%C2%A0