برخورد قاطع با همه عوامل حادثه تروریستی شاهچراغ

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8520822/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA