برخورد قاطع با مخلان امنیت در جامعه/ حکم چند پرونده مهم در سال ۱۴۰۲ اجرا شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8709185/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AF