برخورد بدون اغماض با مفسد؛ چه مردم عادی باشد چه کارگزار حکومتی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8561771/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C