برخورد با ۱۴ آژانس و درگاه فروش بلیت هواپیمایی متخلف

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8693430/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B4-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81