برای سلامت دستگاه قضایی وجود مراجع نظارتی لازم است، اما کافی نیست

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8575881/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA