برای برخورد با مفسدین اقتصادی باید به سراغ دانه درشت‌ها رفت/ انتقاد از صدور بخشنامه‌های ۲۴ ساعته

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8509616/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87