بدهکاران مالی بیشترین زندانیان آزاد شده توسط ستاد دیه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8526992/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%87