بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور درخصوص تکلیف شعبه «هم‌عرض»

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8667424/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%B9%D8%B1%D8%B6