بخشش ۵۸ نفر از محکومان به قصاص در تهران طی سال ۱۴۰۲

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8693752/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%DB%B5%DB%B8-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2