با متجاوزان به منابع طبیعی و اراضی ملی برخورد قاطع خواهد شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8687407/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF