با مالک ساختمان و دستگاه‌های خاطی در مرگ ۲ کارگر برخورد قانونی می‌شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8751712/%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF