با حفظ شواهد، ادعاهای خود را حفظ کنیدبا حفظ شواهد، ادعاهای خود را حفظ کنید


منبع: https://www.natlawreview.com/article/preserve-your-claims-preserving-evidence