با تدبیر و قاطعانه پاسخ لازم به تجاوز رژیم صهیونیستی داده می‌شود

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8705058/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF