باید حقوق عامه را احیا و با همه مظاهر فساد مبارزه کنیم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8658038/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85