باید از کار تبلیغاتی و نمایشی در حوزه مدیریت خود دوری کنیم

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8558924/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85