بانک ژنتیک سرمایه‌ای بی بدیل برای کشور است

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8561643/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA