بازدید هیئت بازرسی از بیمارستان قلب شهید رجایی تهران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8701273/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86