بازدید رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از ستاد ناوگان شمال در منطقه چهارم دریایی

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8493117/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C