بازدید بیش از ۳ هزار قاضی از زندان‌های ۹‌گانه استان تهران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8548874/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B9%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86