بازداشت فردی که به نام ۲ قاضی از مردم کلاهبرداری کرد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8693629/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%B2-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF