بازجویی از متهمان قتل داریوش مهرجویی و همسرش + تصاویر

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8577915/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1