ایمن سازی ۳ ساختمان پرخطر در منطقه ۱۵ تهران با پیگیری دادستانی تهران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8557396/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%B1%DB%B5-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86