ایران خواستار استرداد بهنام نجفی از امارات شد

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8736925/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF