ایجاد مسیر سبز برای حمایت از برندهای زعفران

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8540463/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%C2%A0%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86