ایجاد شعب ویژه داوری در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8674608/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C