ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های رانندگی بدون گواهینامه

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8560589/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87