ایجاد شعبه تخصصی حل اختلاف کمتر از یک هفته/ ۱۶ شعبه در تهران فعالیت می‌کنند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8535381/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DB%B1%DB%B6-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF