اکثر بنگاه‌های بانک‌ها زیان‌ده هستند

منبع خبر: https://www.yjc.ir/fa/news/8521827/%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF