اولین نوع خود با موارد دیگر برای دنبال کردن: پیشنهاد حل و فصل NJDEP به آلودگی PFAS می پردازداولین نوع خود با موارد دیگر برای دنبال ،: پیشنهاد حل و فصل NJDEP به آلودگی PFAS می پردازد


منبع: https://www.natlawreview.com/article/first-its-kind-more-to-follow-njdep-settlement-proposal-addresses-pfas-contamination